RYCHLÉ ODKAZY
 
GIS Tisk článku  
KONTAKTY ZÁKAZNICKÉHO CENTRA KONTAKTY - PRODEJ KANALIZAČNÍ TECHNIKY UZAVŘENÍ SMLOUVY / ZMĚNA KVALITA VODY ODEČET VODOMĚRU POSTUP PŘI VÝMĚNĚ VODOMĚRU REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ NAPIŠTE NÁM ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

NEWSLETTER
Zde vložte vaši e-mailovou adresu
pro přihlášení (odhlášení) odběru novinek
  
 

CHARAKTERISTIKA GEOGRAFICKO-INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (GIS)

GIS je informační systém pro práci s daty, která jsou reprezentována prostorovými nebo geografickými souřadnicemi. Je to technologie a nástroj pro sběr dat, jejich správu, aktualizaci, analýzu a následnou prezentaci.

 
 KONTAKTY NA ODDĚLENÍ GIS

 
 

číselný vývoj v geodetické zaměřenosti sítí v rámci VAK a.s. naleznete ZDE

 

Vývoj geodetického zaměření vodovodních sítí za období 2011-2019 :

Vývoj geodetického zaměření kanalizačních sítí za období 2011-2019 :

 

DŮVODY K ZAVEDENÍ GISU

Důvodem k zavedení GISu byla zejména snaha o nahrazení původního systému vedení agendy vodohospodářských sítí a zařízení systémem novým, který by odpovídal době a možnostem výpočetní techniky a který by dovoloval jeho přetváření a doplňování.

Zavedením GISu byla eliminována závislost na faktoru lidského vědění a tím i ztráta informací v případě absence či odchodu zaměstnance.

Neméně pádným argumentem k potřebě zavedení GISu byla i nutnost propojení dat a vzájemná komunikace s ostatními správci inženýrských sítí ke snížení rizika narušení podzemních sítí a zařízení, která mají ve svém majetku a správě. Toto riziko hrozí zejména při provádění zemních prací.

Zavedení GISu ve firmě VaK Jablonné nad Orlicí, a.s., bylo realizováno v roce 1995.

 
 
 
POUŽITÉ ŘEŠENÍ GIS
 
V současné době používáme řešení GIS od firmy Geovap spol. s r.o.
Pro správu geometrických dat, která jsou ukládána do relační databáze Microsoft SQL Server 2005, využíváme systém GeoStore V5.
Hlavní předností systému GeoStore V5 je správa jak negrafických, tak i grafických dat v prostředí relační databáze.
Díky systému GeoStore došlo k zpřístupnění dat z GISu prostřednictvím internetu. Tím jsou na všech provozech firmy VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. dostupná aktuální data, která jsou v dané době v GISu.
K důležitým funkcím systému GeoStore patří lokalizace obcí, částí obcí, parcelních čísel, čísel popisných a evidenčních podle RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), vedení a rychlé vkládání informací o prvcích (vstupních zakázkách), připojení aktuálních katastrálních map a ortofotomap pomocí WMS služby.
Pro vlastní editaci dat nám slouží grafický editor MicroStation 7.2., který je produktem společnosti Bentley.
Od března 2014 jsme pro prezentaci dat z GISu zprovoznili mapový aplikační server Marushka od firmy Geovap, který nahradil stávající softwarovou aplikaci GSWeb.
K hlavním důvodům pro přechod z GSWebu na Marushku patří jednoduché ovládání, zobrazování dat ve vrstvách dle měřítka mapy, tisk do formátu PDF, nahlížení do KN, využití Marushky pro WMS server a neomezená multilicence.
Do mapového aplikačního serveru Marushka byl zapracován v celé naší územní působnosti zákres odlehčovacích komor a vyčleněných požárních hydrantů, kde jsme pro zobrazení těchto prvků využili zvětšené buňky, které mají velikost dle měřítka mapy.
Dále nám Mapový aplikační server Marushka umožnil zavedení Vyjadřovací služby. Jedná se o komplementární dvojici webových aplikací. První část – „Front end – veřejné rozhraní“ je místo určené pro sběr žádostí o vyjádření. Druhá část – „Back end – administrátorské rozhraní“ je místo určené pro vytváření vyjádření společnosti VaK Jablonné nad Orlicí, a.s.
Vyjadřovací služba umožňuje vizualizaci prostoru vyjádření na mapě, evidenční sestavy (počty žádostí a vyjádření) a vyhledání záznamů pomocí filtrů.
 
 
 

INFORMACE V GISU

 

Průběhy tras sítí společností ČEZ Distribuce, a.s. a RWE Distribuční služby s.r.o. - data sítí slouží jako prvotní informace a nenahrazují vyjádření společností k dané stavbě nebo akci !

 

1) Inženýrské sítě - průběhy tras vodovodů, kanalizací, el. kabelů a jejich zařízení ve správě firmy VaK Jablonné nad Orlicí, a.s.

- geodetická zaměření skutečného provedení nových staveb, oprav a rekonstrukcí od externích firem
- geodetická zaměření provedená vlastními silami - zaměření stávajících sítí
- odměrky od identických bodů v terénu a od digitální mapy
- digitální prohlídky sítě videokamerou (u kanalizací)
- přípojkové karty a původní dokumentace
 

2) Mapové podklady - účelové mapy povrchové situace - mapová díla, která interpretují vybrané objekty nacházející se na zemském povrchu nebo nad ním

 

- geodetická zaměření účelových map povrchové situace při měření skutečného provedení staveb
- Sdružení správců inženýrských sítí
- Sdružení na digitální technické mapy měst (Lanškroun, Letohrad a Jablonné nad Orlicí, Choceň a Králíky)

 
3) Katastrální mapy - polohopisné mapy velkého měřítka s popisem, jež zobrazují všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem evidence katastru - sledují majetkové vztahy

Geovap, spol. s r.o. - WMS služba

 

4) Ortofotomapy - letecké snímky území zpracované jako mapové dílo

Geovap, spol. s r.o. - WMS služba

 

5) Čísla popisná a evidenční

- nyní i v prostorech, kde není zaměřena účelová mapa povrchové situace
- zjednodušení vyhledávání stavebních objektů podle čísel popisných a evidenčních

Český statistický úřad

 
 

ZPRACOVANÉ ÚDAJE V GISU (STAV K 31.3. 2018)

Firma VaK Jablonné nad Orlicí, a.s., má svojí územní působnost ve 114 katastrálních území. VaK Jablonné nad Orlicí, a .s. spravuje cca 793 km vodovodní a cca 190 km kanalizační sítě. 

Průběhy tras sítí společností ČEZ Distribuce, a.s., a RWE Distribuční služby, s.r.o. máme ve všech lokalitách územní působnosti firmy VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. a aktualizace těchto dat probíhá dvakrát ročně.

Účelové mapy povrchové situace máme také ve všech lokalitách naší územní působnosti. Tyto mapy jsou průběžně aktualizovány všemi členy Sdružení správců inženýrských sítí a to v rámci zaměřování svých sítí. 

Katastrální mapy máme ve všech katastrálních územních v územní působnosti VaKu Jablonné nad Orlicí, a.s. Aktualizace katastrálních map, které je možné připojit pomocí WMS služby se provádí 1x/rok u map KN 1:2880 a 1x/1/2 roku u DKM.

 
 

VYUŽITÍ INFORMACÍ V GISU

- vyjádření o existenci inženýrských sítí ve správě firmy VaK Jablonné nad Orlicí, a.s.
- projekční činnost
- majetkovou a provozní evidenci
- údaje o území pro pořízení územně analytických podkladů
- plán na rozvoj vodovodů a kanalizací územního celku okresu Ústí n.O.
- komplexní pozemkové úpravy
- digitální technické mapy měst (DTMM)
- opravy, havárie a rekonstrukce

 
 

UKÁZKY

- aktuální aplikační server

 - starší prostředí GS WEB:  ukázka1    ukázka2    ukázka3

 
 

SMĚRNICE A MAPA PŮSOBNOSTI

- Směrnice pro zaměřování sítí ve správě VAK Jablonné nad Orlicí, a.s.

- Mapa působnosti VAK, a.s.

 

Copyright © 2021
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.

Všechna práva vyhrazena.
created TH SOFT