RYCHLÉ ODKAZY
 
Legislativa Tisk článku  
KONTAKTY ZÁKAZNICKÉHO CENTRA KONTAKTY - PRODEJ KANALIZAČNÍ TECHNIKY UZAVŘENÍ SMLOUVY / ZMĚNA KVALITA VODY ODEČET VODOMĚRU POSTUP PŘI VÝMĚNĚ VODOMĚRU REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ NAPIŠTE NÁM ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

NEWSLETTER
Zde vložte vaši e-mailovou adresu
pro přihlášení (odhlášení) odběru novinek
  

 


Přehled dalších zákonů s vodohospodářskou tématikou a předpisy související

 • Vyhláška MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí a náležitostech povolení souhlasů a vyjádření vodoprávních úřadů
 • Vyhláška č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích na vodní díla
 • Vyhláška č. 7/2003 Sb. o vodoprávní evidenci
 • Vyhláška č. 142/2005 Sb. o plánování v oblasti vod
 • Vyhláška č. 20/2002 Sb. o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
 • Vyhláška č. 431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a údajích pro vodní bilanci
 • Vyhláška č. 470/2001 Sb. (ve změně vyhlášky 333/2003 Sb.) , kterou se stanoví seznam významných významných vodních toků a způsob provádění činností v souvislosti se správou vodních toků
 • Vyhláška č. 471/2001 Sb. o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly
 • Vyhláška č. 292/2002 Sb. o oblastech povodí
 • Vyhláška č. 293/2002 Sb. o poplatcích za vypouštěné odpadní vody do vod povrchových ve znění vyhl.č. 110/2005 Sb.
 • Vyhláška č. 391/2004 Sb. o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a způsobu zpracování, ukládání a předávání údajů do informačních systémů veřejné správy
 • Vyhláška č. 125/2004 Sb. - vzor poplatkových hlášení a přiznání pro účely výpočtu poplatků za odebrané množství podzemní vody
 • Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.
 • Vyhláška č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
 • Zákon č. 151/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška MZdr č. 252/2004 Sb. požadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • Vyhláška č. 35/2003 Sb. o náležitostech, formě elektronické podoby a datového rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
 • Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody
 • Zákon č.460/2004 Sb. - úplné znění zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jak vyplývá ze všech provedených změn
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • Vyhláška č. 382/2001 Sb, o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
 • Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších novel ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel
 • Zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • Zákon č.40/1964 Sb. - Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.513/1991 Sb. - Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č.307/2002 Sb. - Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně
 • Nařízení č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

 

Copyright © 2021
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.

Všechna práva vyhrazena.
created TH SOFT