Vodovod Králíky-Červený Potok

 

Vážení odběratelelé,

stabilizace vnitřní vrstvy cementové výstelky trubního přivaděče  probíhá sice pomalu, ale jakost pitné vody v parametru pH již vyhovuje příslušné hygienické normě.
 

Průběh procesu stabilizace vnitřní ochranné vrstvy je znázorněn na přiloženém grafu hodnot pH ve spotřebišti Červený potok.

VÝSLEDKY MONITORINGU PITNÉ VODY V PARAMETRU PH

ČERVENÝ POTOK 2017 - 2020  +  graf

 
 

Vážení odběratelé,

dovolujeme Vás informovat a upozornit na skutečnost, že opatřením Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí ze dne 29.6.2017 pod č.j. KHSPA 10265/2017/HOK-UO byl určen mírnější limit ukazatele pH pro pitnou vodu vodovodu Králíky – Červený Potok na dobu do 30.6.2020. Dále byla tímto opatřením určena maximální povolená hodnota ukazatele Ph 10,0 mezní intervalu 6,5 – 10,0 na dobu, na kterou se určuje mírnější hygienický limit, tj. do 30.6.2020.

Maximální hodnota 10 mg/l byla stanovena na základě výsledků rozborů jakosti pitné vody z přivaděče Dolní Hedeč – Červený Potok, kde je vysoké pH v pitné vodě způsobeno vymýváním potrubí nového trubního přivaděče (potrubí z tvárné litiny s povrchovou úpravou – vyložení maltou z vysokopecního cementu).   Z důvodů reakce dodávané vody a cementové vystýlky nového přivaděče z Dolní Hedeče je pak zvýšené nadlimit pH.
Závěrem uvádíme, že se nejedná o trvalý stav, ale po dobu stabilizace potrubí není tato voda vhodná pro přípravu kojenecké stravy.

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 24. 10. 2020, 22:53