Nový vodní zdroj H3 Helvíkovice

 

Nový vodní zdroj H-3 Helvíkovice  zanedlouho  nahradí dožitý  vrt H-1

Skupinový vodovod, který zásobuje pitnou vodou obce Helvíkovice, Kameničná, Slatina nad Zdobnicí a Javornice, brzo získá  nový vodní zdroj s vysoce jakostní pitnou vodou. Nově budovaný vrt H-3 nahradí  původní vodní zdroj H-1, který  musel být  sanován (likvidován)  cementací. Jeho technické parametry již nevyhovovaly současným podmínkám pro odběry vody a neumožňovaly u něho provést  finančně přiměřenou rekonstrukci na parametry, které by měl vrt na dalších min. 40 let splňovat.  
Vrt H-3 byl vyhlouben ve stávajícím objektu vodního zdroje I. ochranného pásma, nedaleko od původního vrtu H-1 a  mimo budovu čerpací stanice. Vyžádá si  investiční náklady ve výši  cca 1,5 mil Kč.  Jímaná voda, drenující se perforací ve hl. 55 – 150 m od terénu,  pochází výlučně ze spodního turonu  a je tudíž zárukou výborné jakosti jímané vody.  Napjatá hladina vrtu  s tlakovým zhlaví  pak dotváří  účinnou ochranu  vrtu před případnou kontaminací. Současné parametry hydrogeologického díla ukazují na vydatnost min. 10 l/s, které do dalších let bezpečně zajistí plynulé zásobování všech napojeným odběratelů celé vodárenské skupiny a doplní tak stálou  zdrojovou rezervu pro tuto vodovodní skupinu z vrtu H-2 Helvíkovice.
Tento vrt je tedy dalším, v řadě nových a kapacitních  jímacích objektů, které společnost VAK a.s. již řadu let na svých vodovodech  systematicky buduje, jelikož problematiku sucha a klesajících hladin podzemních vod již sleduje v časovém horizontu min. 20 ti let.   Ve všech vodárensky významných strukturách máme totiž již řadu let osazeny tenzometry k měření hladiny podzemních vod a  můžeme tak poměrně přesně hodnotit, které vodárenské útvary jsou suchem významně postihovány a  na které nemá stávající hydrologické sucho prozatím významnější vliv. Získáváme tak postupně nové vodní zdroje, které jsou „položeny“ do oblastí  s dlouhodobým přebytkem podzemních vod  s vysokou jakostí. Tyto jímací objekty, ke kterým bude  vrt H-3 patřit,  umožnují naší společnosti  řešit variabilitu zásobování  pitnou vodou i propojování jednotlivých vodovodů  obcí  s většími  skupinovými vodovody.  Tento „propojovací fenomém“  společnost VAK a.s. systematicky realizuje již delší dobu z vlastních prostředků i s podporou evropských financí. 
Takový přístup  musí  být  logicky zohledňován  i v rámci  uplatňované výše cen vodného v rámci společnosti, které  zajišťují  podstatnou část  finančních prostředků na takovéto podobné investiční  potřeby. 

Jsme přesvědčeni, že  tento přístup je správný a v budoucnu bude velmi vysoko ohodnocen.

 

     

  

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 30. 11. 2021, 22:52