Rekonstrukce vrtu V-3 Horní Čermná

 

Finišuje generální rekonstrukce jímacího objektu vrtu V-3 Horní Čermná

Společnost VAK a.s. Jablonné nad Orlicí již řadu let provádí systematicky obnovu stěžejních jímacích objektů - vodních zdrojů. Významné zásoby podzemních vod v lokalitě Horní Čermná jsou pro zásobování rozsáhlé sítě skupinového vodovodu Lanškroun a obcí v jeho okolí  dobře známy.  Hlavním vodním zdrojem pro tuto celou oblast je vrt V-2 (u koupaliště), který již byl rekonstruován v letech 2013-2014 a vrt V-3, který byl vybudován před  50  lety (přesněji  roce 1966)  v prostoru úpravny vody Horní Čermná.
Zanesení vrtu V-3 sedimentem a  inkrusty, s ním  související pokles vydatnosti, porušení vnitřní ocelové výstroje v etáži  - 95 m a  závaly s kavernami v nevystrojených úsecích vrtu nás vedly k rozhodnutí, že uvedený jímací objekt  musí být komplexně rekonstruován. Nově  bude vystrojen nerezovou výstrojí, která nahradí již dožitou  ocelovou výstroj, kterou je nutné nejprve z vrtu vytáhnout tak, aby nedošlo k jeho porušení, nově vrt opatřit obsypem a zacementovat úseky zvodní, které nesmím být vzájemně propojeny.  Karotážním měřením bylo zjištěno, kde se nachází  hlavní přítokové zóny, které má vrt  jímat.  Všechny tyto časově i finančně náročné úkony byly zahájeny již v roce 2017 a je reálný předpoklad, že budou úspěšně dokončeny do konce roku 2018. VAK a.s. tak získá další vodní zdroj, který se svou vydatností 27 l/s řadí mezi ty významnější zdroje, které již VAK komplexně rekonstruoval.  Výjimečné je i  osazení výtlačné armatury, která podobně jako v případě vrtu V-2 je nerezová v provedení bajonetových spojů  jednotlivých úseků potrubí Ecoconect. Toto výtlačné potrubí,  díky absenci přírubových spojů, umožňuje  provedení ve větší dimenzi  výtlaku, spolehlivou  instalaci kabelů k čerpadlu a  osazení sond hladin bez nebezpečí jejich porušení při zapouštění čerpadla.
Investiční náklady na  tuto rekonstrukci dosáhnou částky 3,7 mil. Kč, což je stále max. 1/2 nákladů, které by si ve stejných technických  parametrech vyžádalo v současné době  zhotovení nového vrtu.   Touto rekonstrukcí budou dokončeny plánované práce na hlavních vodních zdrojích Lanškrounska v objemu bilančních zásob využitelné pitné vody v objemu min. 47 l/s  a vytvořeny předpoklady pro jejich provoz na dalších min. 40 let. Do uvedené zdrojové bilance není započtena využitelná vydatnost z vrtů série 4, 4a, 4b a 5a,  které se díky vyššímu obsahu železa musí upravovat na úpravně vody Horní. Čermná a které tak poskytují další zálohu zdrojové oblasti v objemu min. 30 l/s.

 

  příloha - projekt opravy vrtu ZDE  ( formát PDF, 560 kB)

 

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 30. 11. 2021, 21:40