Politika systému managementu

 

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí je tzv. smíšenou akciovou společností, která vlastní infrastrukturní i provozní majetek. V současné době tvoří majoritní podíl na základním kapitálu ve výši 92,66 % komunální vlastníci. Jedná se o 61 měst a obcí. Minoritní podíl ve výši 7,34 % základního kapitálu je v rukou přibližně 200 akcionářů z řad fyzických a právnických osob.

Ve smíšené akciové společnosti jsou zástupci měst a obcí prostřednictvím představenstva a dozorčí rady aktivními činiteli, kteří utvářejí rámec jejího fungování a rozhodují o koncepčních ekonomických otázkách.

Předmět činnosti akciové společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí se rozšířil z tradičních činností, kterými jsou výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, údržba a opravy VH sítí a objektů, i na různé další obchodní služby a činnosti, které jsou většinou spojeny s vodním hospodářstvím.

Posláním společnosti je poskytování kvalitních služeb v hlavní činnosti, kterou je výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění vod odpadních, s cílem zlepšovat jakost distribuované vody, snižovat ztráty vody a vylepšovat účinnosti jednotlivých čistíren odpadních vod, to vše za zachování finanční stability společnosti při sociálně přijatelných cenách vodného a stočného.

Prioritami společnosti jsou:

Plynulá výroba a dodávka kvalitní pitné vody odběratelům při náležité péči o vodárenské zařízení s cílem zabezpečit spolehlivost vodárenského systému i při mimořádných situacích.
Systematická péče o rozvodné sítě s cílem snižovat ztráty vody, eliminace nežádoucích poruch a havárie vodovodních řadů odstraňovat v co možná nejkratších lhůtách a minimalizovat tak přerušení dodávek vody; k tomuto využívat informací vodárenského dispečinku s nepřetržitou službou.
Zabezpečit postupně rekonstrukce a intenzifikace všech čistíren odpadních vod v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie a přispívat tak ke zlepšování kvality vody v povrchových tocích.
Systematickou péčí zlepšovat postupně mnohde neutěšený stav kanalizační sítě, a to jak rekonstrukcemi ucelených úseků, tak i dílčími lokálními opravami a odstraňovat tak vysoký stupeň zastaralosti a opotřebovanosti kanalizace.
Každým rokem uvolnit část finančních prostředků na monitoring výšky hladin a kvality surové vody ve využívaných vodních zdrojích a rozvodných vodovodních sítích, dodržovat a vyhodnocovat podmínky dle schválených řádů jímacích území, kontrolovat vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojů a postupně realizovat rekonstrukce stávajících jímacích objektů. Priority vidět nejen u velkých spotřebišť, ale i u systémů malých obcí se změřením na jejich vzájemné posilování propojováním.
Usměrňovat cenovou politikou vývoj cen vodného a stočného, aby odrážel nutné výdaje společnosti a současně nárůst cen nepřekročil sociálně únosnou mez.
Postupně optimalizovat počty pracovníků na jednotlivých úsecích s cílem snižování, případně stagnace provozních nákladů při zachování provozní spolehlivosti zařízení a zlepšování služeb zákazníkům.

S výše uvedenými prioritami se naše společnost rozhodla implementovat, udržovat a neustále zlepšovat systém managementu společenské odpovědnosti dle normy ČSN 010391:

Aktivně přijímáme, uplatňujeme a rozvíjíme koncept společenské odpovědnosti a etiky podnikání s cílem zvyšovat kvalitu života jednotlivců, místních komunit i společnosti jako celku.
Přispíváme k sociálnímu, technologickému a ekonomickému rozvoji.
Investujeme do infrastruktury, plníme schválený plán obnovy infrastrukturního majetku.
Vytváříme pracovní místa a vyvíjíme produkty a služby, které zlepšují kvalitu života.
Zamezujeme jakoukoliv podobu diskriminace, užívání psychického nebo fyzického nátlaku.
Podporujeme pracovníky v uplatňování jejich práv na nezávislé myšlení, konání a uspokojování jejich potřeb.
Prosazujeme u svých externích poskytovatelů plnění požadavků z oblasti společenské odpovědnosti a pracovních podmínek.

 

zpracoval: Ing. Lubomír Fiedler, MBA

schválil: Ing. Bohuslav Vaňous

V Jablonném nad Orlicí, dne 01.02.2019

   
 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 30. 11. 2021, 22:58