GIS

 

 KONTAKTY NA ODDĚLENÍ GIS ZDE

 

Charakteristika geograficko-informačního systému (GIS)

GIS je informační systém pro práci s daty, která jsou reprezentována prostorovými nebo geografickými souřadnicemi. Je to technologie a nástroj pro sběr dat, jejich správu, aktualizaci, analýzu a následnou prezentaci.


Důvody k zavedení GISu

Důvodem k zavedení GISu byla zejména snaha o nahrazení původního systému vedení agendy vodohospodářských sítí a zařízení systémem novým, který by odpovídal době a možnostem výpočetní techniky a který by dovoloval jeho přetváření a doplňování.

Zavedením GISu byla eliminována závislost na faktoru lidského vědění a tím i ztráta informací v případě absence či odchodu zaměstnance.

Neméně pádným argumentem k potřebě zavedení GISu byla i nutnost propojení dat a vzájemná komunikace s ostatními správci inženýrských sítí ke snížení rizika narušení podzemních sítí a zařízení, která mají ve svém majetku a správě. Toto riziko hrozí zejména při provádění zemních prací.

Zavedení GISu ve firmě VaK Jablonné nad Orlicí, a.s., bylo realizováno v roce 1995.


Použité řešení GIS

V současné době používáme řešení GIS od firmy Geovap spol. s r.o.
Pro správu geometrických dat, která jsou ukládána do relační databáze Microsoft SQL Server 2005, využíváme systém GeoStore V5.
Hlavní předností systému GeoStore V5 je správa jak negrafických, tak i grafických dat v prostředí relační databáze.
Díky systému GeoStore došlo k zpřístupnění dat z GISu prostřednictvím internetu. Tím jsou na všech provozech firmy VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. dostupná aktuální data, která jsou v dané době v GISu.
K důležitým funkcím systému GeoStore patří lokalizace obcí, částí obcí, parcelních čísel, čísel popisných a evidenčních podle RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), vedení a rychlé vkládání informací o prvcích (vstupních zakázkách), připojení aktuálních katastrálních map a ortofotomap pomocí WMS služby.
Pro vlastní editaci dat nám slouží grafický editor MicroStation 7.2., který je produktem společnosti Bentley.
Od března 2014 jsme pro prezentaci dat z GISu zprovoznili mapový aplikační server Marushka od firmy Geovap, který nahradil stávající softwarovou aplikaci GSWeb.
K hlavním důvodům pro přechod z GSWebu na Marushku patří jednoduché ovládání, zobrazování dat ve vrstvách dle měřítka mapy, tisk do formátu PDF, nahlížení do KN, využití Marushky pro WMS server a neomezená multilicence.
Do mapového aplikačního serveru Marushka byl zapracován v celé naší územní působnosti zákres odlehčovacích komor a vyčleněných požárních hydrantů, kde jsme pro zobrazení těchto prvků využili zvětšené buňky, které mají velikost dle měřítka mapy.
Dále nám Mapový aplikační server Marushka umožnil zavedení Vyjadřovací služby. Jedná se o komplementární dvojici webových aplikací. První část – „Front end – veřejné rozhraní“ je místo určené pro sběr žádostí o vyjádření. Druhá část – „Back end – administrátorské rozhraní“ je místo určené pro vytváření vyjádření společnosti VaK Jablonné nad Orlicí, a.s.
Vyjadřovací služba umožňuje vizualizaci prostoru vyjádření na mapě, evidenční sestavy (počty žádostí a vyjádření) a vyhledání záznamů pomocí filtrů.

 
Informace v GISu

1) Inženýrské sítě
- průběhy tras vodovodů, kanalizací, el. kabelů a jejich zařízení ve správě firmy VaK Jablonné nad Orlicí, a.s.

zdroje dat:

- průběhy tras sítí společností ČEZ Distribuce, a.s. a RWE Distribuční služby s.r.o. - data sítí slouží jako prvotní informace a nenahrazují vyjádření společností k dané stavbě nebo akci


2) Mapové podklady
  - účelové mapy povrchové situace - mapová díla, která interpretují vybrané objekty
nacházející se na zemském povrchu nebo nad ním

zdroje dat:

 - katastrální mapy - polohopisné mapy velkého měřítka s popisem, jež zobrazují všechny
nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem evidence katastru - sledují majetkové
vztahy

zdroje dat:


- ortofotomapy - letecké snímky území zpracované jako mapové dílo

zdroje dat:


- čísla popisná a evidenční

- nyní i v prostorech, kde není zaměřena účelová mapa povrchové situace
- zjednodušení vyhledávání stavebních objektů podle čísel popisných a evidenčních

zdroje dat:

Zpracované údaje v GISu (stav k 31.3. 2018)

 

Vývoj v geodetické zaměřenosti sítí V+K+ kabely v rámci VAK a.s.

Vodovody

Délky sítí (m)

Vyjádření v % celkové zaměřenosti

zaměřeno geodeticky od externích firem

308 900

36,9%

zaměřeno geodeticky vlastními silami

375 520

44,8%

zaměřeno pásmem na odměrky od identických bodů

51 140

6,1%

zaměřeno celkem

735 560

87,8%

zakresleno orientačně z původní dokumentace (PRVKUC)

102 566

12,2%

celková délka vodovodů v GISu

838 126

100,0%

Kanalizace

   

zaměřeno geodeticky od externích firem

138 501

58,5%

zaměřeno geodeticky vlastními silami

47 983

20,3%

zaměřeno pásmem na odměrky od identických bodů

19 746

8,3%

zaměřeno celkem

206 230

87,1%

zakresleno orientačně z původní dokumentace (PRVKUC)

30 522

12,9%

celková délka vodovodů v GISu

236 752

100,0%

Elektrické kabely

   

zaměřeno geodeticky od externích firem

42 011

58,5%

zaměřeno geodeticky vlastními silami

27 649

38,5%

zaměřeno celkem

69 660

97,0%

zakresleno orientačně z původní dokumentace

2 122

3,0%

celková délka el. kabelů v GISu

71 782

100,0%

 

Využití informací v GISu

- projekční činnost
- majetkovou a provozní evidenci
- údaje o území pro pořízení územně analytických podkladů
- plán na rozvoj vodovodů a kanalizací územního celku okresu Ústí n.O.
- komplexní pozemkové úpravy
- digitální technické mapy měst (DTMM)
- opravy, havárie a rekonstrukce

 

 

Lokality ve správě VAK Jablonné n.Orlicí, a.s. - Mapa katastrů (formát PDF)

Směrnice pro zaměřování sítí ve správě VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. - Směrnice Vak (formát PDF)

  TEST

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.vak.cz 06. 12. 2019, 00:01