Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ochrana oznamovatelů – Whistleblowing

Podání oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., je povinna umožnit osobám bezpečně podat oznámení o porušení práva Unie a následně jim zajistit ochranu před případným odvetným opatřením ze strany zaměstnavatelů či jiných subjektů, a to na základě zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.  
Naší společností používaný způsob oznámení chrání identitu oznamovatele a umožňuje anonymní podání oznámení. Oznamovatelé mohou podávat svá oznámení přes www.vak.cz

     Příslušná osoba:

a) ve vytvoření zabezpečených kanálů pro hlášení protiprávního jednání zjištěného na pracovišti,

b) v zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a důvěrnosti oznamovaných informací, a

c) v ochraně oznamovatele před odvetnými opatřeními za podání oznámení (např. v podobě ukončení pracovního poměru, snížení osobního příplatku, převedení na jinou práci, ostrakizace, apod.)

 

Pokud oznámíte protiprávní jednání za splnění níže uvedených podmínek, nesmíte být v souvislosti s touto skutečností nijak znevýhodněni nebo poškozeni!

 

 

Oznamovatel (též whistleblower) je osoba, která se dozvěděla o protiprávním jednáním v souvislosti se svou prací a tuto skutečnost oznámila. Může se jednat o zaměstnance, státního zaměstnance, ale i např. stážistu nebo dodavatele. Není přitom důležité, zda oznamovatel výše zmíněnou práci v okamžiku podání oznámení stále vykonává, či ji vykonával v minulosti nebo se o danou práci pouze ucházel a v rámci tohoto procesu se o protiprávním jednání dozvěděl.

 

Ochrana oznamovatelů vychází z evropské Směrnice 2019/1937 a zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. V těchto předpisech jsou vymezeny oblasti, jejichž porušení lze oznamovat v chráněném režimu. Je přitom jedno, zda dané porušení naplňuje skutkovou podstatou přestupku, trestného činu, nebo zda se jedná o „pouhé“ nesplnění zákonných povinností. Těmito oblastmi jsou:

 

  • zadávání veřejných zakázek,
  • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
  • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
  • bezpečnost dopravy,
  • ochrana životního prostředí,
  • radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
  • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
  • veřejné zdraví,
  • ochrana spotřebitele a
  • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

 

Z oznamování jsou vyloučeny některé typy zákonem chráněných informací. Nelze tak například podat oznámení, které by obsahovalo informace podléhající tajemství právnických  nebo zdravotnických profesí; informace které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky a informace o činnosti zpravodajských služeb. Dále nesmí být součástí oznámení utajované informace a informace, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

 

Osoba, která by podala oznámení obsahující některé z uvedených informací, nejen že není chráněna ve smyslu zákona, ale může se dopustit přestupku, kárného provinění nebo trestného činu. Oznámení formou uveřejnění má svá specifická pravidla a není možné jej učinit ve všech případech. Pokud k němu přistoupíte neoprávněně, vystavujete se riziku postihu.

 

V chráněném režimu lze oznamovat výše uvedená protiprávní jednání jedním ze tří způsobů:

 

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

Vybraní zaměstnavatelé mají povinnost zavést zabezpečený vnitřní oznamovací systém.

Oznámení Ministerstvu spravedlnosti České republiky

Ministerstvu spravedlnosti lze podat oznámení zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Uveřejnění

Ve vybraných případech je možné zjištěné informace uveřejnit (např. prostřednictvím sdělovacích prostředků) – více informací ke zveřejnění zde: https://oznamovatel.justice.cz/kdy-se-muze-oznamovatel-obratit-primo-na-verejnost/

 
Oznamované jednání
Kvalifikace oznamovaného možného protiprávního jednání ve smyslu §2 odst. 1 zákona 4. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů
Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.
Přiložte veškeré relevantní důkazy prokazující skutečnosti uvedené v oznámení
Osobní údaje
* povinné položky