Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Praktické informace

V případě havárií nebo poruch můžete kontaktovat službu konající zaměstnance v sídle společnosti Slezská 350, Jablonné nad Orlicí na telefonních číslech :

463 030 222

vodohospodářský dispečink : 721 861 837

a dále na těchto provozech:

Provozy vodovodů :

1. provoz Slezská č.p. 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
odpovědná osoba: Ing. Novák Lukáš
463 030 225
2. provoz Dukelská č.p. 924, 563 01 Lanškroun
odpovědná osoba: Ing. Blümel Vilém
463 030 278
3. provoz Dvořákova č.p. 1 621, 565 01 Choceň
odpovědná osoba: Beneš Milan, DiS.
463 030 274
4. provoz Letohrad č.p. 832, 561 51 Letohrad
odpovědná osoba: Novák Pavel
463 030 295
5. provoz Letohradská 100, 562 06 Ústí nad Orlicí
odpovědná osoba: Dušek Jiří, DiS.
463 030 270
 

Provozovny - kanalizace + čistírny odpadních vod

1. čistírna odpadních vod, Lidická č.p. 979, 563 01 Lanškroun
odpovědná osoba: Martinák Radek
463 030 282
2. čistírna odpadních vod, Letohrad č.p. 832, PSČ 561 51
odpovědná osoba: Novák Pavel
463 030 295
3. čistírna odpadních vod, 565 01 Choceň
odpovědná osoba: Valach Martin
463 030 286
4. čistírna odpadních vod, Jablonné nad Orlicí č.p. 177, 561 64 Jablonné nad Orlicí
odpovědná osoba: Ing. Novák Lukáš
463 030 298
 

Vodné

je právo na úplatu ve prospěch vlastníka vodovodu nebo provozovatele ve smyslu § 8 odst. 13 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem, a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu. Vodné je úplatou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním.
 
Stočné
(odvod odpadních splaškových vod) je právo na úplatu ve prospěch vlastníka vodovodu nebo provozovatele ve smyslu § 8 odst. 14 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod.
Povinnost platit vodné a stočné mají všichni odběratelé, nevztahuje se na jednotky požární ochrany při požárním zásahu.

Do roku 1989 v tehdejším ekonomickém systému existovalo několik cen pitné vody. Byla to především tzv. cena plánovací (1,- Kč za 1m3 vody), cena pro obyvatelstvo (0,60 Kč/m3) a cena pro průmysl a soc. sektor (3,70 Kč/m3). Pak byla cena výrobní v rozmezí od 0,40 do 7,50 Kč/m3. Obdobně tomu pak bylo s cenami za odvádění a čištění odpadních vod (stočné). Skutečné náklady však byly podle účetních výkazů kolem 7-10,- Kč/m3. Se změnou ekonomických podmínek se musela měnit i cena vody a postupně se přibližovala ke skutečným výrobním nákladům. Velkou roli v ceně vody hraje její spotřeba u obyvatelstva. Obce v oblasti působení VAK mají průměrnou spotřebu vody 40-60 l/os./den, města 90-120 l/os./den. Dnešní spotřeba vody pro obyvatelstvo se pohybuje kolem průměru 110 litrů na osobu a den, což odpovídá spotřebě asi před 80 lety a je považována za hygienické minimum.
Ve VAK je od 1.3.2001 stejná cena pro právnické osoby a fyzické osoby - obyvatelstvo. Poměr mezi vodným a stočným se liší podle jednotlivých společností. Na ceně vody se podílí nákladové položky fixní a variabilní. Fixní jsou odpisy staveb a technologie, nájmy, úklid, čištění, pohotovostní služby, mzdy, odvody pojistného apod. Variabilní jsou takové, které přímo souvisí s množstvím vyrobené a čištěné vody. Je to spotřeba energie na čerpání a čištění vod, spotřeba chemikálií na tyto procesy, náklady na laboratorní sledování, poplatky za odběr surové vody a vypouštění odpadních vod. Poplatková povinnost státu za odebrané množství podzemní vody a vypouštění odpadních vod do vod povrchových je podle § 88 a násl. zák,.č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon).

Podle § 13 odst.1 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zák.č. 274/2001 Sb. písemná smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod musí obsahovat způsob stanovení ceny, včetně způsobu jejího vyhlášení. Námi předložený návrh smlouvy toto zákonné ustanovení splňuje.
Kalkulace ceny vodného a stočného vychází z platných předpisů pro věcně usměrňované ceny - Cenový věstník MF ČR.
Cenu vodného a stočného, která se skládá z nákladů a přiměřeného zisku, stanovuje představenstvo, ve kterém jsou zástupci měst a obcí. Seznam členů představenstva a dozorčí rady si můžete prohlédnout na webových stránkách www.justice.cz po zapsání přesného názvu naší obchodní společnosti nebo IČO: 48173398.
Voda pitná a odkanalizovaná patří mezi zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny. Výměrem MF ČR se každoročně vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro jednotlivé roky, jsou dále stanovena pravidla regulace cen pitné vody a odkanalizované vody. Odběratel má právo dodavatele (VAK) požádat o předložení kalkulace cen vodného a stočného. S žádostí telefonicky nebo písemně můžete požádat ekonomického náměstka naší akciové společnosti na telefonu +420 463 030 214.

Z uvedených důvodů nemůže dodavatel libovolně měnit ceny vodného a stočného a rovněž si nemůže dohodnout cenu vodného a stočného s každým jednotlivým odběratelem, tak jako je tomu u jiných movitých věcí, když je uzavírána smlouva podle obchodního nebo občanského zákoníku. Zda podmínky regulace cen společnost dodržuje, kontroluje místně příslušné finanční ředitelství.

Odpověď naleznete v předcházejícím odstavci k otázce č. 4. Cena se skládá z ceny dodávané vody (vodné) a z ceny za odváděné odpadní splaškové a odpadní srážkové vody do kanalizace (stočné). Vodné a stočné jsou věcně usměrňovanou cenou. Do ceny vodného a stočného smí VAK kalkulovat jen oprávněné náklady a přiměřený zisk.
Vyhodnocení kalkulace ceny za příslušný rok se předkládá Ministerstvu zemědělství.

Vodné a stočné na základě předložených faktur podle odečtu vodoměru nebo směrných čísel roční spotřeby vody odběratelé mohou platit těmito způsoby:

 

- bankovním převodem
- na základě svolení k INKASU nebo prostřednictvím SIPO
- prostřednictvím trvalého příkazu (pouze v případě plateb záloh)
- poštovní poukázkou
- v hotovosti do pokladny v sídle společnosti na adrese Slezská 350, Jablonné nad Orlicí

 

Srážkové vody jsou odpadní vody z dešťových srážek ze střech a ostatních ploch, vypouštěné odběratelem do veřejné kanalizace.
Podle § 20 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu se povinnost platit za odvádění srážkových vod nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, vlastníky drah celostátních a drah regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Z uvedeného zákonného ustanovení vyplývá, že občané, kteří v nemovitosti bydlí a nepodnikají v ní, jsou osvobozeni od úplaty srážkových vod a tato povinnost se vztahuje pouze na právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele, kteří v nemovitostech podnikají. Na základě shora uvedeného paragrafu jsou občané ze zákona osvobozeni od úplaty za odvod srážkových vod.

Množství dodávané vody se měří vodoměrem, který je stanoveným měřidlem a podléhá úřednímu ověření ve smyslu zák. č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozd. předpisů. Vlastníkem vodoměru je od 1.1.2002 vlastník vodovodu (tedy VAK, obec, město). VAK provádí jejich osazení, údržbu, opravy a výměnu včetně zajištění úředního ověření u autorizovaného metrologického střediska. Způsob určení množství odebírané vody, pokud není v nemovitosti osazen vodoměr, stanovuje prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. v příloze č. 12.
Odběratel je povinen dodržet podmínky umístění vodoměru, které stanoví VAK. Odběratel je povinen ze zákona podle § 17 odst. 2 zák.č. 274/2001 Sb. umožnit pověřeným zaměstnancům VAKu přístup k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v měření. Jakýkoliv zásah odběratele nebo další osoby do vodoměru bez souhlasu VAKu je nepřípustný a VAK má právo zajistit jednotlivé části vodoměru proti neoprávněné manipulaci.
Pokud má odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Odběratel písemně požádá (vyplní formulář) obchodní společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., u příslušného provozu vodovodů v Lanškrouně, Chocni, Jablonném nad Orlicí, Letohradu, Ústí nad Orlicí nebo v sídle na adrese Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí o přezkoušení vodoměru. VAK na základě písemné žádosti odběratele má za povinnost do 30 dnů od doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u autorizované zkušebny. Odběratel je povinen poskytnout k provedení odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí VAK neprodleně písemně odběrateli.

 

Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že:

a) údaje vodoměru nesplňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem (zák. č. 505/1990 Sb. o metrologii), uhradí mu smluvní strana, které byla odchylka ku prospěchu, druhé smluvní straně peněžní rozdíl, a to ode dne posledního odečtu vodoměru, předcházejícího žádosti o přezkoušení vodoměru; v tomto případě hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru VAK,
b) údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel,
c) vodoměr je vadný, nefunkční, nebo již uplynula lhůta stanovená pro jeho pravidelné ověření, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením VAK. Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel.

Tento dotaz se týká především odběratelů, kteří mají u své nemovitosti zahradní bazén nebo zalévají zahrádky, vodu částečně spotřebovávají a do kanalizace vypouští podstatně menší množství odpadních splaškových vod (stočné).
Ve smyslu zákonného ustanovení § 19 odst. 7 zák.č. 274/2001 Sb. jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak.

Pokud není osazen v nemovitosti vodoměr, vodné a stočné se stanovuje podle § 16 a § 19 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu prováděcím právním předpisem. Tím je vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zák. č. 274/2001 Sb., a to konkrétně § 27 (určení množství odebrané vody) a § 29 (způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních a srážkových vod bez měření). Směrná čísla roční potřeby vody jsou uvedena ve vyhl.č. 428/2001 Sb (ve znění č. I., bodu 5, přílohy č. 12. vyhl. 120/2011 Sb.).

Vodoměr je stanoveným měřidlem, které podléhá úřednímu ověření podle zák. č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozd. předpisů. Úřad pro normalizaci a měření v Praze zveřejňuje druhový seznam stanovených měřidel ve Věstníku s uvedením doby platnosti ověření jejich jednotlivých druhů. Podle vyhl. č. 345/2002 Sb. kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, doba platnosti ověření činí u vodoměrů na studenou dobu 6 roků a na teplou vodu 4 roky.
Vlastníkem vodoměru je podle ustanovení § 16 zák. č. 274/2001 Sb. vlastník vodovodu (VAK, obec, město, sdružení obcí ). Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel (VAK). VAK má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci.
Odběratel je povinen dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené vlastníkem nebo provozovatelem vodoměru. Rovněž je povinen umožnit VAKu přístup k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit VAKu závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu VAKu je nepřípustný! Pokud má odběratel pochybnosti o měření vodoměru, má právo požádat o přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. VAK má pak povinnost do 30 dnů na základě písemné žádosti zajistit přezkoušení vodoměru.

Ano, a to v těchto konkrétních případech, které upravuje § 34 zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozd. předpisů:
Přestupku se dopustí ten, kdo:
f)       neoprávněně odebírá vodu z vodovodu bez uzavřené smlouvy o dodávce vody nebo odebírá vodu z vodovodu před vodoměrem, nebo přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší než skutečný, nebo za vodoměrem, na němž bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci,
g)      neoprávněně vypouští odpadní vody do kanalizace bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní nebo s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem,
h)      řádně neprovozuje vodovodní nebo kanalizační přípojku,
i)       odebírá vodu z vodovodu pro jiné účely než sjednané ve smlouvě o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod,
j)       v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace bez písemného souhlasu jeho vlastníka nebo provozovatele, popřípadě vodoprávního úřadu, provádí zemní práce , provádí stavby nebo jinak omezuje přístup k vodovodu nebo kanalizaci či ohrožuje jejich technický stav nebo vysazuje trvalé porosty, provádí skládky nebo provádí terénní úpravy,
k)       poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich součásti či příslušenství,
l)       neoprávněně manipuluje se zařízením vodovodů nebo kanalizací,
m)      provozuje vodovod nebo kanalizaci a není provozovatelem podle zákona o vodovodech a kanalizacích.
Za přestupky podle písm. f) až m) lze uložit pokutu do 15 000,- Kč.

 
Dále řeší přestupky fyzických osob – odběratelů zákon 274/2001 Sb.,  o vodovodech as kanalizacích, v § 32 odst 4, písm. a - n :
Fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku tím, že:
 
a)      nezajistí, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu
b)      nezajistí, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna
c)      neoprávněně odebere vodu z vodovodu (§ 10 odst. 1)
d)      neoprávněně vypouští odpadní vody do kanalizace (§ 10, odst. 2)
e)      odebírá vodu z vodovodu v rozporu s § 15 odst. 2 (pouze pro účely sjednané ve smlouvě)
f)       odvádí odpadní vodu  v rozporu s kanalizačním řádem nebo smlouvou o odvádění odpadních vod
g)      neprovede úpravy na připojované stavbě nebo pozemku podle § 17 odst 1 (umístění vodoměru)
h)      neposkytne nezbytnou součinnost provozovateli k odečtu nebo výměně vodoměru podle § 17 odst. 3 nebo nechrání vodoměr před počkozením nebo bez zbytečného odkladu neoznámí provozovateli závady v měření,
i)       nekontroluje v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem míru zněčištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace,
j)       vypouští do kanalizace bez povolení vodoprávního úřadu podle § 18 odst. 3 odpadní vody, které vyžadují předchozí znečištění,
k)      vypouští do kanalizace odpadní vody přes septik nebo žumpu v případě, že kanalizace je ukončena čistírnou odpadních vod,
l)       neumožní provozovateli přístup k zařízení měřícímu množství odpadních vod v případech opodle § 19 odst. 1,
m)     neměří v případě podle § 19 odst 2 míru zněčištění a objem odpadních vod a množství zvlášť nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, nevede o nich evidenci nebo výsledky měření nepředá vodoprávnímu úřadu, který povolení vydal, nebo
n)      nezajistí na základě písemníé žádosti provozovatele přezkoušení měřícího zařízení u autorizované zkušebny podle § 19 odst. 3.
 
Za přestupky lze uložit pokutu:
písm. g), h) do 50 000,- Kč,
písm. a) – e), i) – k), n) do 100 000,- Kč
písm. f), i) do 200 000,-
Státní správu na úseku vodovodů a kanalizací vykonávají podle §27 obecní úřady obcí s rozšířenou působností jako vodoprávní úřady. Orgány veřejné správy postupují v řízení podle správního řádu.
 
Další přestupky definuje § 32 odst. 5 a 6, zákona 274/2001 Sb., o vodovodech as kanalizacích.

1) Omezení a přerušení dodávek vody řeší § 9 odst. 5 až 10 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
2) Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelné pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. Přerušení nebo omezení dodávky vody je provozovatel povinen bezprostředně oznámit územně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, vodoprávnímu úřadu, nemocnicím, operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru kraje a dotčeným obcím. Tato povinnost se nevztahuje na přerušení nebo omezení dodávky vody pouze havárií vodovodní přípojky.
3) Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení,
při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích, nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku, neumožní-li odběratel provozovateli přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace podle podmínek uvedených ve smlouvě uzavřené podle § 8 odst. 6, bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.
4) Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 6 je provozovatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušení nebo omezení dodávek vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce písm. b) až g) alespoň 3 dny předem,
podle odstavce 6 písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.
5) V případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odst. 5 nebo odst. 6 písm. a) je provozovatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.
6) Provozovatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5 nebo odstavce 6 písm. a) a bezodkladně obnovit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod.
7) V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo podle odst. 6 písm. b) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel. V této souvislosti vydal dodavatel - VAK směrnici č. 1/2002 ze dne 16.1.2002, ve které je stanoven manipulační poplatek ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ uzavření a opětovného otevření vodovodní nebo kanalizační přípojky, pokud dojde k uzavření přípojek podle shora uvedeného zákonného ustanovení.

Ano, dodavatel pitné vody (Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.) má právo omezit nebo přerušit dodávku vody do nemovitosti v souladu s § 9 odst. 6 písm. g) zák. č. 274/2001 Sb. a chránit se tak proti způsobené újmě odběratelem, který neplatí vodné a stočné ve stanovených termínech na daňovém dokladu. Neplatiči vodného a stočného zhoršují finanční situaci VAKu a omezují činnosti spojené s údržbou veřejných vodovodních a kanalizačních sítí. V důsledku jejich jednání jsou pak kráceni na svých právech platící odběratelé. Doporučujeme proto nájemcům bytových domů, pokud jim byla přerušena dodávka vody z důvodu neplacení vodného a stočného, aby se obrátili na vlastníka nemovitosti s výzvou k úhradě, který uzavřel s VAKem smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod.

Tyto případy řeší § 10 zák. č. 274/2001 Sb. a jsou taxativně vymezeny:
1.      Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr
         a)      před vodoměrem,
         b)      bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní,
         c)       přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný,
         d)      přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.


2.      Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění
         a)      bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod,
         b)      v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem,
        c)       přes měřící zařízení neschválené provozovatelem nebo přes měřící zařízení , které v důsledku zásahu odběratele množství vypuštěných odpadních vod 

                  nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je vodovodní přípojka samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. Podle ustanovení § 3 odst.2,  zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je kanalizační přípojka samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není rovněž vodním dílem. Veřejná a domovní část již není shora uvedeným zákonem specifikovaná, pouze je tímto zákonem řešeno vlastnictví k přípojkám.

Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tj. před 1.1.2002), je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. Vodovodní nebo kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.

Tato otázka je podrobně zodpovězena na našich internetových stránkách v části  PRO ZÁKAZNÍKY - KVALITA VODY.

Vlastnosti vody ovlivňuje celá řada příčin. Jednou z nich může být delší stání vody v potrubí, v důsledku čehož má odběratel pocit zvláštní chutě dodávané vody. Rovněž vlastnosti vody ovlivňuje její teplota, pokud jsou rozvody teplé a studené vody u sebe v těsné blízkosti. Někteří odběratelé mohou cítit z vody chlor, který je však nutný ve vodě z hygienických důvodů. Chlor na vzduchu postupně vyprchá. Pokud je voda mléčně zbarvena, je to vždy způsobeno přisátým rozpuštěným vzduchem a nejedná se o závadu. V těchto případech nechejte vodu před natočením trochu odtéci a její chuť se zlepší.

Oprávnění dodavatele ke vstupu na pozemky vlastníka jsou upraveny v § 7 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Cílem ustanovení tohoto zákonného ustanovení je upravit zvláštní práva a povinnosti stavebníka, vlastníka a provozovatele při údržbě a provozování vodovodu nebo kanalizace. Takovým zvláštním právem je právo kromě vstupu na pozemky i právo umisťovat na cizí pozemky nebo stavby tabulky, vyznačující polohu vodovodu nebo kanalizace.
Dále vlastník vodovodu nebo kanalizace za účelem udržování vodovodu nebo kanalizace v dobrém stavebním stavu a provozovatel za účelem plnění povinností spojených s provozováním vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se nachází vodovod nebo kanalizace. V případě vzniklého sporu rozhoduje místně příslušný vodoprávní úřad.
Tato práva může vlastník nebo provozovatel vodovodu nebo kanalizace vykonávat jen při dodržení řady podmínek, které chrání vlastníky dotčených pozemků nebo staveb, ale i jejich uživatele. Ustanovení řeší i majetkové újmy a případné náhrady. Práva musí být vykonávána tak, aby bylo co nejméně zasahováno do práv vlastníků nemovitostí. Oprávněný zaměstnanec VAKu je povinen svůj vstup na pozemek nebo stavbu předem oznámit (zákon neukládá způsob ani lhůtu) a po skončení prací pozemek nebo stavbu uvést do předchozího stavu, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak. Pokud vznikne vlastníkovi pozemku nebo stavby majetková újma nebo je nějak omezen v obvyklém užívání, má právo na náhradu.
Předcházející vyjmenovaná práva a povinnosti přecházejí na právní nástupce stavebníka, vlastníka a provozovatele vodovodu a kanalizace, rovněž tak na právní nástupce vlastníků pozemků a staveb.

Ano, musí uzavřít písemnou smlouvu s každým odběratelem, a to jak fyzickou osobou - občanem nebo podnikatelem, tak s každou právnickou osobou. Tuto povinnost vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace přímo ukládá § 8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí na právního nástupce vlastníka vodovodu nebo kanalizace a na právního nástupce provozovatele. Strany se mohou při uzavírání smlouvy dohodnout, že plátcem bude výjimečně třetí osoba. Náležitosti smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod stanoví zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb.
Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy podle § 8 odst. 6. Vlastník vodovodu nebo kanalizace nebo provozovatel z titulu provozovatelské smlouvy nesmí při uzavírání smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy a nesmí odběratele žádným způsobem diskriminovat.

S účinností od 1.1.2012 došlo ke změně směrných čísel roční spotřeby vody u paušálních odběrů.
Uvedená změna nastala na základě novely vyhlášky Ministerstva zemědělství  č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Novela č. 120/2011 Sb. uvádí v příloze č. 12 nová směrná čísla roční spotřeby vody.
Vnitřní kontrolou provádíme revizi veškerých smluvních vztahů, součástí této revize je i kontrola výše vypočtené sazby jednotlivých paušálů.
 
Formulář k vyplnění naleznete na našich webových stránkách  www.vak.cz v sekci PRO ZÁKAZNÍKY/FORMULÁŘE, Příloha pro výpočet paušálního stanovení odběru pitné vody a vypouštění odpadních vod.


Případně Vám rádi poradíme, a to na jednotlivých provozech nebo v zákaznickém centru v sídle společnosti v Jablonném nad Orlicí, Slezská 350.

Pitná voda mmol/l °dH °F
velmi tvrdá
> 3,76
> 21,01
> 37,51
tvrdá
2,51–3,75
14,01–21
25,01–37,5
středně tvrdá
1,26–2,5
7,01–14
12,51–25
měkká
0,7–1,25
3,9–7
7–12,5
velmi měkká
< 0,7
< 3,9
< 7