Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Vyjadřovací služba

 Tato služba slouží k elektronickému podání žádosti o vyjádření k existenci sítí, žádosti o vyjádření k napojení vodovodních a kanalizačních přípojek dle projektových dokumentací a vymezení ochranných pásem vodních zdrojů naší společnosti.
Počty zpracovaných žádostí o vyjádření ( od 1.dubna 2014 ) 21 546
Celkový počet vydaných vyjádření  ( od 1.dubna 2014 ) 36 742
Stav k datu 31.3.2024

 

 

Elektronický formulář žádosti o vyjádření je rozdělen do pěti kroků – „ Žadatel “, „ Investor “, „ Žádost “, „ Lokalita “ a „ Rekapitulace “. Přechod mezi jednotlivými kroky je umožněn kliknutím na šipku „Další“ v horní a dolní části stránky, případně přímo na název kroku.
Každý krok má svoji vlastní nápovědu a upozornění.
 
Vyjádření budou zpracována k zájmovému území, které žadatel vyznačí nad mapovým podkladem ve čtvrtém kroku podání žádosti. Je možné zakreslit více zájmových území.

O úspěšném zadání žádosti o vyjádření je žadatel informován informačním e-mailem generovaným a zasílaným systémem Vyjadřovací služby.

Od dubna 2017 jsme zprovoznili novou verzi Vyjadřovací služby, která nově umožňuje níže uvedené funkce. 

 

NAVAZUJÍCÍ ŽÁDOST

Volba „Navazující žádost“, která je na úvodní stránce Vyjadřovací služby, slouží pro podání žádosti o vyjádření, která navazuje na v minulosti již podanou žádost. Jedná se např. o žádost o prodloužení platnosti vyjádření, vyjádření k projektové dokumentaci stavby, eventuálně vyjádření k napojení vodovodní a kanalizační přípojky.
Po zadání e-mailu uvedeného u již podané žádosti a čísla jednacího uvedeného na vydaném vyjádření např. CH/MV/16/2492 se automaticky načtou data z již podané žádosti.
Pro podání navazující žádosti je nutné pouze vyplnit jiný důvod žádosti, případně přiložit přílohy.

 

REGISTRACE UŽIVATELE

Žádost o vyjádření je možné podat bez přihlášení přes volbu „Podat žádost“ nebo se žadatel může po zaregistrování přihlásit a podat žádost přes volbu „Přihlásit se“ a již nemusí vícekrát vyplňovat údaje o žadateli. 
Registrace je vhodná pro žadatele, kteří předpokládají opakované podání žádostí o vyjádření. Pro registraci vybereme volbu „Registrovat se“ a vyplníme zobrazený formulář. Poté klikneme na tlačítko „Registrovat“ na konci formuláře. Úspěšná registrace je potvrzena informačním e-mailem, zaslaným na zadanou adresu.
Výše popsané volby „Podat žádost“, „Přihlásit se“ a „Registrovat se“ jsou na úvodní stránce Vyjadřovací služby.

 

VYHLEDÁVÁNÍ ŽADATELE, PŘÍPADNĚ INVESTORA POMOCÍ WWW APLIKACE ARES

U podnikatelských subjektů je možné po kliknutí na tlačítko „Vyhledat žadatele“ v kroku „Žadatel“, případně kroku „Investor“ automaticky vyplnit údaje o žadateli, případně investorovi z Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES) Ministerstva financí.
Tlačítko „Vyhledat žadatele“ se zobrazí po zadání údaje „Právnická osoba“ u pole „Typ žadatele“.
Po zadání IČ nebo klíčového slova v názvu podnikatelského subjektu je možné vybrat subjekt z www aplikace ARES.

 

PŘIPOJENÍ PŘÍLOHY VE FORMÁTU PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG

Podle zvoleného důvodu žádosti v kroku „Žádost“ je, případně není, vyžadováno povinné přiložení přílohy.
Např. u důvodu žádosti „vyjádření o existenci sítí“ přiložení přílohy vyžadováno není. 
Pokud je důvodem žádosti např. „vyjádření k projektové dokumentaci“, je pro dokončení žádosti o vyjádření vyžadováno připojení souboru s touto projektovou dokumentací do přílohy Vyjadřovací služby. Celková maximální velikost příloh pro každou žádost je 10 MB.